Triflow

Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych przez Triflow sp. z o. o.

 

Na podstawie tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, szanując Pani/Pana prywatność, poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych osób kontraktujących się z Triflow za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub telefonu.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Triflow sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice, tel. 507 308 503, adres e-mail: hello@triflow.pl (tutaj jako: „Triflow”).
 2. Jeśli kontaktuje się Pani/Pan z nami w celu zawarcia umowy lub w związku z zawartą pomiędzy nami umową, dane osobowe przetwarzać będziemy w celu zawarcia oraz prawidłowej realizacji tej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. Jeśli kontaktuje się Pani/Pan z nami w celu zawarcia umowy pomiędzy nami a podmiotem, którego jest Pani/Pan przedstawicielem (dalej: „nasz Klient”), lub w związku z zawartą już pomiędzy nami a naszym Klientem umową, dane osobowe przetwarzać będziemy w celu zawarcia i realizacji tej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (podstawę tę nazywać będziemy dalej: „naszym prawnie uzasadnionym interesem”). Nasz prawnie uzasadniony interes polega w tym przypadku na zapewnieniu możliwości podejmowania rozmów dotyczących przyszłej współpracy a także prawidłowej realizacji umów, których jesteśmy stroną.
 4. Jeśli kontaktuje się Pani/Pan z nami w innych sprawach, dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Pani/Pana zgłoszenia na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, który polega w tym przypadku na zapewnienie najwyższych standardów obsługi klientów/kontrahentów oraz potencjalnych klientów/kontrahentów, w tym umożliwieniu wskazanym osobom uzyskania informacji na temat naszej oferty.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania. Jeśli jest Pani/Pan naszym Klientem przysługuje będzie Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych.
 6. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dokonywanego przez nas do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa (w tym właściwe dla nas organy podatkowe), podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, księgowe, usługi kurierskie lub pocztowe, usługi doradcze.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. jeśli kontakt nastąpił bez związku z zawieraną lub zawartą umową – przez okres 6 miesięcy od nawiązania z nami kontaktu;
  2. jeśli kontakt nastąpił w związku z zawieraną lub zawartą umową – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń Pani/Pana lub roszczeń naszego Klienta w stosunku do nas.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne dla rozpatrzenia Pani/Pana zgłoszenia.
 10. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 12. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.